YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

KOMKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

W nawiązaniu do pisma Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.10.2017 r., znak sprawy: OZ.966.45.2017, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, że Główny Inspektor Sanitarny  oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.

Cel konkursu wynika z założeń programowych i związany jest z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji, dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wydrukowanie wygenerowanego formularza oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej, opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z załączonymi zgodami rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań.

Zasady organizacji i przebieg konkursu określa załączony regulamin, który dostępny jest również na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl. zakładka Regulamin.

                                                                                      

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Zał. nr 1 program merytoryczny 2017
  3. Zał. nr 2 wykaz literatury 2017
  4. Zał. nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej
  5. Zał. nr 4 Harmonogram konkursu
  6. Zał. nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego
  7. Zał. nr 6 wykaz danych teleadresowych WSSE
  8. Zał. nr 7 zgoda rodziców

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter