YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska, tel: 61 286-70-80
Polish English French German Russian

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15%
w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.


Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2016 r., w partnerstwie
4 instytucji: Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.


Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Kampania społeczna.
  4. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  5. Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Więcej informacji na temat Polsko – Szwajcarskiego Programu Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl

 

 

Prasa MalyFormat

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter