YouTube

ul.Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska 
Polish English French German Russian

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej (PSSE), 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Żwirki i Wigury 1, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 61 286 70 80.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora:

-               dostępu do treści swoich danych,

-               sprostowania danych osobowych,

-               ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-               przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

-               wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

-               usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE sprawy przekazała.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane, stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.

7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów, dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, w szczególności Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 246) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zmianami).

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Mapa strony

Mapa zagrożeń

Newsletter